Гэр хорооллын өрхийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөр