Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
GWD14 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-2 Хаагдсан 2019-08-12 2019-09-30
GWD11 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-1 Хаагдсан 2019-08-12 2019-09-30
BSDF07B Баянхошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2019-05-31 2019-07-01
ES-COL/OCR/T1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн барилга угсралтын ажлуудад захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ Хаагдсан 2019-05-27 2019-06-27
WSC16A Баянхошуу дэд төвийн цэвэр бохир ус, халуун ус болон дулааны шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, угсралт суурилуулалт болон нийлүүлэлтийн ажил Хаагдсан 2019-04-26 2019-06-20
BEF Lot 1 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 1"-ийн хүрээнд мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ Хаагдсан 2019-03-01 2019-04-01
BEF Lot 2 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 2"-ын хүрээнд үсчин болон оёдолчны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ Хаагдсан 2019-03-01 2019-04-01
BEF Lot 3 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 3"-ын хүрээнд сургалтын төвийн тавилга нийлүүлэх гэрээ Хаагдсан 2019-03-01 2019-04-01
CSDA Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2019-02-01 2019-03-02
CSDD-GWD Сэлбэ дэд төвд төлөвлөсөн авто замын борооны ус зайлуулах шугамыг хөрсний усны түвшинг доошлуулах шугам болгох өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх Хаагдсан 2018-12-05 2018-12-10
CSDD-BSDF07B Баянхошуу дэд дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын зураг шинэчлэх, зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2018-11-20 2019-01-21
DS-BSF05 Lot 2 Бизнес инкубатор МСҮТ-ийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх Хаагдсан 2018-10-05 2018-11-06
DS-BSF05 Lot 1 Цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх Хаагдсан 2018-10-05 2018-11-06
BFKA Lot 1, 3 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт “Багц 1”-ийн хүрээнд тавилга нийлүүлэх, “Багц 3”-ын хүрээнд цэцэрлэгийн бусад хангамжийн эд зүйлс нийлүүлэх гэрээ Хаагдсан 2018-09-28 2018-10-03
BFKA Lot 2 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Хаагдсан 2018-09-28 2018-10-03
ТХН-2018/01 Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах авто зам, инженерийн шугам сүлжээний трасст өртсөн нэгж талбаруудын кадастрын зургийн өөрчлөлт болон газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд олгосон газрын кадастрын зураг үйлдэх, газар дээр тэмдэглэх аж Хаагдсан 2018-09-21 2018-09-25
CS-CSDS Сэлбэ дэд төвийн дулааны станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, болон Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах нийгмийн барилга байгууламжийн гадна холболтын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах гэрээ Хаагдсан 2018-09-18 2018-10-19
DS-WSNR17B Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-08-10 2018-09-10
DS-WSNR17C Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-08-10 2018-09-10
SSF05 Lot 1 Сэлбэ дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-07-02 2018-08-03
SSF05 Lot 2 Сэлбэ дэд төвийн бизнес инкубатор болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-07-02 2018-08-03
T2-CS01 Зураг төсөл зохиох, хяналтыг хэрэгжүүлэх /зохиогч-захиалагч хамаарна/ Хаагдсан 2018-05-21 2018-07-09
ES-WSNR17B Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
ES-WSNR17C Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
ES-BSWR10 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
PP01-DD Орлогод нийцсэн орон сууцны загвар төслийн зураг боловсруулах хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2018-04-26 2018-06-08
CSBHF06A Зураг төсөл зохиох, Зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-18 2018-05-18
DS-WSNR17A Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-09 2018-05-11
DS-WWTPR01 Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-02
ES-WWTPR01 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01