Үйлдвэрийн насос станцын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах дэд төслийг хүлээлгэн өгөх ёслолын ажиллагаа