"ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ, ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХ, АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА