Төслийн 2022-2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон санхүү, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдийг хэлэлцэн баталлаа