Төслийн нийгмийн хөгжил, жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй танилцлаа.