Азийн Хөгжлийн Банкны хяналтын баг Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд ажиллалаа