Төслийн 3-р үе шат, Толгойт дэд төвийн зорилтот хороодын удирдлага, албан хаагчдад төслийн явцын мэдээлэл хүргэх уулзалт зохион байгууллаа