Азийн Хөгжлийн Банкны хөндлөнгийн аудит "Deloitte" байгууллагаас төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллалаа