Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд Баянхошуу дэд төвд ажиллалаа