"Жендэрийн тэгш байдал, хөдөлмөрлөх эрх, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа