Азийн Хөгжлийн Банкны төлөөлөл иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлтэй уулзлаа