Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
DS-WWTPR01 Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Ухат ХХК ₮62,950,000.00 2018-05-02
ES-WWTPR01 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮126,078,296.00 2018-05-01
ES-WSNR17A Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮119,994,838.00 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮25,452,518.00 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮40,579,694.00 2018-05-01
ES-BSWR10 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮86,970,224.00 2018-05-01
WSNR17B Улаанбаатар хотын Тасганы усан сангаас 3,4-р хорооллын усан сан, баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 8070 метр урттай ф600мм-ийн цэвэр ус дамжуулах гол шугамын барилга угсралтын ажил “Монинжбар” ХХК, “Н Эй Би” ХХК ₮6,869,467,683.15 2018-04-11
BSWR10 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус дамжуулах шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил "Санжат" ХХК ₮3,222,512,216.34 2018-03-23
BHF06 Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах дулааны 11и магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил "ЧММ" ХХК, "Эс энд Эй Трэйд" ХХК ₮9,623,224,757.75 2018-03-09
SRDH11 Сэлбэ дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 1 "Уайт Феникс" ХХК, "Хасу Мегаватт" ХХК, "Эвттрак" ХХК $7,169,244.11 2018-02-23
WSNR17A Улаанбаатар хотын зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэлх HDPE ф900мм-ийн 4010 метр цэвэр ус дамжуулах гол шугамын болон ф600мм-ийн 1684.23 метр урт “9б” бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн яндан хоолой шугамын барилга угсралтын ажил “Грийн ресүрс констракшн” ХХК ₮6,920,586,178.54 2018-01-23
BSPE Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвд ус хангамж, ариутгах татуургын яндан хоолой нийлүүлэх ажил "ЧММ" ХХК ₮4,721,646,646.26 2017-12-11
BSWR10 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил "Бумбод" ХХК, "Одкон Холдинг" ХХК ₮5,381,252,882.00 2017-12-05
HХААГ-17/0206 Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийх “Сошио энвайронментал сервис” ХХК ₮168,244,384.00 2017-11-30
BSDF07 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралт болон сувгийн хамгаалалтын хайсны угсралт суурилуулалтын барилга ажил "Хангилцаг" ХХК ₮1,438,067,286.21 2017-11-21
BSDF07 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын болон ҮХС-ийн хамгаалалтын хайсны барилга угсралтын ажил "Экспресс зам"  ХХК ₮2,292,752,709.97 2017-11-21
SRDH14 Сэлбэ дэд төвд авто зам, дулааны шугам сүлжээ болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 2 "Набсан" ХХК, "Тэгш Плант" ХХК, "Тэргүүн Инвест" ХХК ₮5,870,970.29 2017-11-09
WSNR17C Орос 14-р сургууль орчмын барилга байгууламжийн бохирын татуургын гол цуглуулах шугамын барилга угсралтын ажил "Модерн Хас" ХХК, "Монгол Менежтмент Төв" ХХК ₮581,135,640.00 2017-10-11
BSF05 Lot 2 Баянхошуу дэд төвд баригдах бизнес инкубатор мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил "Томо Бюлдинг" ХХК, "Би Эм Си Эм" ХХК ₮3,714,427,651.07 2017-09-22
BSF05 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд баригдах 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил "Ус орчин" ХХК ₮2,707,078,628.77 2017-09-19
WWTPR01 Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын барилга болон аэротанкийн бетон хийцийн шинэчлэлтийн ажил "Эс Энд Эй" ХХК, "Набсан" ХХК ₮7,456,541,155.80 2017-09-14
SHF06 Сэлбэ дэд төвд дулааны станцын барилгын ажил эхлүүлэх "Хүрд" ХХК, Шиншиан Гоншен Бойлер ХХК $6,710,530.55 2017-07-17
WWOI Ус хангамжийн үйлчилгээг сайжруулах ажил "Комфорт Импэкс" ХХК болон "Хунан Шиангнү Энвайронментал Протекшн Индустриал" ХХК $3,698,952.00 2016-10-13
NCB-BCM 2 Баянхошууны ариутгах татуургын 2-р хэсгийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн (3ш) хоолой бүхий ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Бумбод" ХХК болон "Ди Вай Кэй Би" ХХК $1,031,008.67 2016-08-29
NCB-BCM 1 Баянхошуу дэд төвийн 4116м урттай DM450&500-ийн зөөлөн ширмэн (3ш) хоолойтой Баянхошууны 1-р хэсгийн өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Бумбод" ХХК болон "Ди Вай Кэй Би" ХХК $1,440,576.99 2016-05-15
NCB-SCM Сэлбэ дэд төвийн 2183м урттай DN400-ийн зөөлөн ширмэн хоолойтой өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Хүрд" ХХК, "Зэст Хөлөг" ХХК $1,048,406.74 2016-05-15
CS4/CSSD Төслийн дэд төвүүдийн блок төлөвлөлт, бизнес хөгжлийн төвийн зохион байгуулалттай холбогдуулан стратеги,төлөвлөлт хийхэд менежментийн дэмжлэг үзүүлэх "Ай Пи И Глобал Прайвэт Лимитэд" (Энэтхэг), "Эм Эй Ди Инвестмент Солушинс" $799,990.00 2015-08-28
CS3/CSCE Оршин суугчдын оролцоог хангах болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн хөгжлийг дэмжих Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын нутагшил суурьшлын хөтөлбөрийн Ази, Номхон далай бүсийн салбар $699,936.00 2015-06-25
CS2/CSPM Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжид гэрээний дагуу менежментийн дэмжлэг үзүүлэх "Эжис Интернэшнл", "Эжис О"  $1,237,728.00 2015-06-05
CS1/CSDD Инженерийн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлын хяналт хийх "Дова инженеринг" ХХК болон БНСУ-ын Солонгос дүүргийн Дулааны корпорацитай хамтарсан түншлэл ба туслан гүйцэтгэгч "Монконсалт" ХХК, "Ныюкон" ХХК $4,024,241.00 2015-05-29