TRDH11-B : Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 2)