TEC-A : Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил