TEC-C : Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил