TRDH14-B : Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 2)