Дамбадаржаа болон Толгойт дэд төвүүдэд чадавхжуулах сургалтуудыг зохион байгууллаа.