Азийн хөгжлийн банкны Хяналтын баг “Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.