Сэлбэ дэд төвийн орлогод нийцсэн орон сууцны загвар төслийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээний гэрээ”-г байгуулав